NON TEACHING STAFF

LIST OF NON TEACHING STAFF

Name

 1. Sandhya

 2. Km Anju

 3. Ajay Kumar

 4. Dinesh Kumar Gautam

 5. MritunjayKumar

 6. Ravi Prakash

 7. Mithai Prasad

 8. RakeshPratap

 9. Mukesh Kumar Gautam

 10. Mh Imran

 11. Satyadev

 12. Abhisek K Patel

 13. Akhilesh

 14. Sheraj Ahmad

 15. Dhananjay Kumar

 16. Sachidanand

 17. Mukesh Kumar

 18. Vijay yadav

 19. Amarjeet Kumar

 20. Kamlesh Kumar

 21. Chandan Kr Maurya

 22. Pradeepkr Singh

 23. Neeraj Kr Gautam

 24. Subodh Bansal

 25. UpendraPratapsingh

 26. Ram Krishna Gautam

 27. Rinku Kumar Bharti

 28. Sarvejeet K Ranjan

 29. Abhisek Kumar

 30. Dwarika Prasad

 31. Sunil kr Bharti

 32. Sujeet Kr Bharti

 33. Shankar Gupta

 34. Dhananjay Kumar

 35. Geetanjali

 36. Kr. Sanju